EGZAMIN CZELADNICZY – FRYZJER – ZMIANY W CZĘŚCI PRAKTYCZNEJ.

WYDZIAŁ KWALIFIKACJI MAŁOPOLSKIEJ IZBY RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KRAKOWIE INFORMUJE O WPROWADZENIU ZMIAN W CZĘŚCI PRAKTYCZNEJ EGZAMINU FRYZJERSKIEGO.

I N F O R M A C J A   

EGZAMIN CZELADNICZY  w zawodzie   F R Y Z J E R

Kandydat po złożeniu wniosku wraz z wymaganymi załącznikami, uiszczeniu opłaty egzaminacyjnej oraz 
po wydaniu pozytywnej decyzji  o dopuszczeniu do egzaminu przez Małopolską Izbę Rzemiosła 
i  Przedsiębiorczości w Krakowie oczekuje na wyznaczenie terminu egzaminu.

Kandydat o terminie i miejscu egzaminu powiadamiany jest pisemnie, na co najmniej 14 dni przed ustalonym terminem egzaminu.

Egzamin czeladniczy przeprowadza się w dwóch etapach:

1. praktycznym

2. teoretycznym

Egzamin praktyczny

 • Etap praktyczny egzaminu polega na samodzielnym wykonaniu przez kandydata zadań egzaminacyjnych w określonym czasie.
 • Kandydat wykonuje zadania pod nadzorem, co najmniej dwóch członków zespołu egzaminacyjnego.
 • Każde zadanie oceniane jest przez zespół egzaminacyjny (komisja).
 • Członkowie zespołu egzaminacyjnego dokonują oceny zadań, stosując kryteria zatwierdzone przez izbę rzemieślniczą.
 • do wykonania zadań niezbędne są m.in.:
  na dziale damskim  jedna główka treningowa ( lub modelka – po uzgodnieniu z przewodniczącą komisji egzaminacyjnej);
  na dziale męskim jeden model lub jedna główka treningowa

 [tj. dwie główki treningowe lub dwa modele – osoby w wieku, co najmniej po ukończeniu 15 roku życia]

NrDo wykonania 2 zadania obowiązkowe: CZAS wykonania  UWAGI
  IWykonanie: strzyżenia w linii zgodnej z nowoczesnymi trendami mody fryzjerskiej  [włosy w modnej tonacji kolorystycznej] oraz modelowania fryzury przy pomocy suszarki oraz  szczotek      50 min 
  IIWykonanie strzyżenia fryzury klasycznej męskiej [włosy na karku wycieniowanie, bez użycia maszynki] oraz uczesanie fryzury klasycznej50 minUwzględnić długość włosów modela lub główki treningowej niezbędną do wykonania zadania
  NrDo wykonania 1 zadanie z wymienionych poniżej: CZAS wykonania  UWAGI
  1Nakręcenie trwałej ondulacji: stosując dwie, wybrane techniki nawijania, nawinąć po 10 wałków
wg  wybranych technik
  20 min      Wybór jednego do wykonania zadania dokonywany jest
 w dniu przystąpienia do etapu praktycznego egzaminu czeladniczego
 w trybie losowania
  2  Wyciskanie fal na mokro na całej głowie    30 min
  3  Nakręcenie pierścieni:
2 rzędy płaskich oraz 2 rzędy spiralnych  
  20 min
  4  Uczesanie fryzury wieczorowej o modnej linii    25  min
   ŁĄCZNY CZAS WYKONANIA ZADAŃ  od  120 min do  130 min  [w zależności od wylosowanego zadania]

(Na egzamin praktyczny należy zabrać ze sobą: suszarkę ręczną, nożyczki, grzebienie, szczotki, bieliznę fryzjerską, wałki do trwałej, klipsy, szpilki, dopinki do fryzury wieczorowej, środki do stylizacji 
i utrwalania fryzury, rozpylacz do wody, szczotkę karkówkę oraz inne potrzebne rzeczy według uznania zdającego – niezbędne do wykonania zadań egzaminacyjnych).

Egzamin teoretyczny:

Egzamin teoretyczny składa się z dwóch części pisemnej i ustnej.

Część pisemna ( TEST)
polega na udzieleniu przez zdającego odpowiedzi na 49 pytań z zakresunastępujących tematów:

 •  rachunkowość zawodowa,
 •  dokumentacja działalności gospodarczej,
 •  rysunek zawodowy,
 •  przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,
 •  podstawowe zasady ochrony środowiska,
 •  podstawowe przepisy prawa pracy,
 •  podstawowa problematyka z zakresu podejmowania działalności gospodarczej
  i  zarządzania przedsiębiorstwem.

Czas trwania egzaminu pisemnego nie może być krótszy niż 45 min i nie może być dłuższy niż 210 minut.

Część ustna etapu teoretycznego polega na udzieleniu przez zdającego odpowiedzi na 9 pytań z zakresu następujących tematów:

 • technologia,
 • maszynoznawstwo,
 • materiałoznawstwo.

Czas trwania części ustnej etapu teoretycznego egzaminu nie może być dłuższy niż 30 minut. Kandydat losuje jeden zestaw zawierający po trzy pytania z zakresu każdego tematu egzaminu. Na zapoznanie się z treścią pytań kandydat ma około 10 minut, których nie wlicza się do czasu trwania części ustnej etapu teoretycznego egzaminu.

Ocenianie etapu praktycznego i teoretycznego egzaminu czeladniczego odbywa się według szczegółowych kryteriów opracowanych przez komisję i zatwierdzonych przez izbę rzemieślniczą. Oceny ustala się w 5-cio stopniowej skali.

Ocenę etapu praktycznego ustala się na podstawie ocen wystawionych za każde zadanie egzaminacyjne.
Ocenę części pisemnej etapu teoretycznego ustala się na podstawie ocen wystawionych z każdego tematu egzaminu czeladniczego.

Ocenę części ustnej etapu teoretycznego ustala się na podstawie ocen wystawionych z każdego tematu egzaminu. 

Ocenę końcową egzaminu zespół egzaminacyjny ustala na podstawie ocen wystawionych z obu etapów egzaminu ( praktycznego i teoretycznego).

Kandydat zdał egzamin, jeżeli z obu etapów egzaminu uzyskał oceny, co najmniej dostateczne.

Zdający, który otrzymał ocenę niedostateczną z zadania lub zadań egzaminacyjnych etapu praktycznego egzaminu, ma prawo przystąpić do egzaminu poprawkowego obejmującego to zadanie lub zadania.

Zdający, który otrzymał ocenę niedostateczną z tematu lub tematów części pisemnej lub ustnej etapu teoretycznego egzaminu, ma prawo przystąpić do egzaminu poprawkowego obejmującego ten temat lub tematy.

 [ Uwaga: Egzamin poprawkowy – wymaga złożenia ponownego wniosku do egzaminu
 (bez załączników) i uiszczeniu opłaty za egzamin poprawkowy]