Informujemy, iż od 01.09.2023 r. ulegają zmianie stawki procentowe na podstawie których wyliczane jest wynagrodzenie młodocianego pracownika.

Młodociany w okresie nauki zawodu będzie otrzymywał miesięczne wynagrodzenie w wysokości:

w I roku 8% (nie mniej niż 8 %)

w II roku 9% (nie mniej niż 9 %)

w III roku 10% (nie mniej niż 10%)

przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski”.