dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych po zdanym egzaminie – termin !!!

Przypominamy, że od daty zdania egzaminu czeladniczego/potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie pracodawca ma 3 miesiące na złożenie wniosku o dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika młodocianego po zdanym egzaminie do urzędu gminy w której uczeń zamieszkuje.

W tym roku dyplomy są wydawane z datą 31.08.2022 pracodawca musi złożyć wniosek do 29.11.2022, po tym terminie dofinansowanie przepada.