Kontakt

Powiatowy Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców w Wieliczce
32-020 Wieliczka ul. Limanowskiego 11
tel./fax: (12) 278-42-41
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
Nr konta: 71 8591 0007 0070 0023 9758 0003

Zaloguj się

Dołącz do nas

Galeria (losowe zdj.)

Refundacja

Refundacja

Ważne zmiany:

Informujemy, że z dniem 15 listopada 2014 r. weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24.10.2014r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis  (Dz. U. z 07.11.2014 r. Poz.1543) . W związku z tym do wniosku do OHP o zawarcie umowy o refundację należy załączyć nowy druk formularza informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis. Dostępny jest w biurze.

W dniu 25 czerwca 2014 r. zostało podpisane nowe Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej, które określa szczegółowe warunki i tryb refundowania pracodawcom ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom (Dz. U. z 30 czerwca 2014 poz. 865). Zmienia się również kwalifikacja pomocy w przypadku refundacji na pomoc de minimis, co będzie związane z koniecznością wydawania zaświadczeń pracodawcom o wysokości uzyskanej przez nich pomocy i jej monitorowaniem.

Wszyscy pracodawcy, którzy złożyli wnioski o zawarcie umowy o refundację, a nie podpisali umowy o refundację do 30 czerwca 2014 r. zostaną poinformowani korespondencyjnie przez właściwe Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP o konieczności uzupełnienia dokumentacji w zakresie wynikającym z w/w rozporządzenia.

 

Małopolska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Krakowie przypomina, że wnioski o zawarcie umowy o refundacje na dany rok kalendarzowy można składać w Centrach Edukacji i Pracy Młodzieży w terminie od 1 stycznia do 15 listopada każdego roku.

 

Przypominamy o terminowym składaniu wniosków finansowych (do końca miesiąca po zakończeniu kwartału) tak jak uzgodnione było we wmioskach o zawarcie umowy o refundacje. Niedotrzymanie w/w terminu może skutkować brakiem wypłaty środków finansowych oraz jednym z powodów rozwiązania umowy o refundację.

 

W związku z ostatnią zmianą w § 11 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom (Rozporz. MPiPS z dnia 19 grudnia 2013 r. – Dz. U. z 2013 r. poz. 1671) – informujemy, że pomoc publiczna udzielana jest pracodawcom do 30 czerwca 2014 r.

 

Umowy o pracę pracowników młodocianych zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego (lub ich kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem) wraz z drukiem „zgody na przetwarzanie danych osobowych” należy dostarczyć do właściwego terytorialnie Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Krakowie, Nowym Sączu lub Tarnowie po złożeniu wniosku o zawarcie umowy o refundację. Należy to zrobić w terminie nieprzekraczającym 31 maja 2014 r.  

 

 

Obecny stan prawny nie dotyczy młodocianych planowanych do zatrudnienia od 1 września 2014 r. czyli zgodnie z naborem na rok szkolny 2014/2015. Po uzyskaniu informacji o trybie udzielania pomocy po 30 czerwca 2014 r. poinformujemy Państwa o procedurach rozpatrywania złożonych wniosków oraz zawieraniu umów o refundację obowiązujących od 1 września 2014 r.

 

Małopolska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy informuje, że wszystkich pracodawców w 2013 r. nadal obowiązuje procedura zawierania umów o refundacje, zgodnie z § 3 ust 12 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Z 2008 r. Nr 235 poz 1601 z dnia 19 grudnia 2008 roku) tzn w kolejności:

  1. Wniosek o zawarcie umowy o refundacje do CEIPM od 01.01 do 15.11.2013 r. Wniosek składamy przed zawarciem umowy o pracę (z wnioskeim o zawarcie umowy o refundację wynagrodzeń wypłacanych młodocianym oraz składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanych wynagrodzeń może wystąpić pracodawca zamierzający zatrudnić pracowników młodocianych).
  2. Umowa o pracę zawarta z pracownikiem młodocianym do 30.11.2013 r. Umowę o pracę zawieramy po złożeniu wniosku o umowę.

WAŻNE TERMINY:

  • od 1 stycznia do 15 listopada 2013 r. - termin składania wniosków o zawarcie umów o refundację dla pracodawców zatrudniających pracowników młodocianych w 2013 r. (refundacja będzie obowiązywała od momentu rozpoczęcia przygotowania zawodowego do jego zakończenia ),
  • do 30 listopada 2013 r. - termin dostarczenia umów o pracę zawartych przez pracodawców w celu przygotowania zawodowego i zawartych w 2013 r. po złożeniu wniosku o zawarcie umowy o refundację.

Pracodawcy zatrudniającemu pracowników młodocianych w celu przygotowania zawodowego przysługuje również wypłata dofinansowania kosztów kształcenia przez wójta, burmistrza bądź prezydenta miasta właściwego dla miejsca zamieszkania pracownika młodocianego, a określonego odrębnymi przepisami i przysługującego pracodawcy realizującemu przygotowanie zawodowe pracowników młodocianych.
Warunkiem otrzymania dofinansowania jest:

  1. poinformowanie wójta, burmistrza bądź prezydenta miasta o zawarciu umowy o pracę z pracownikiem młodocianym,
  2. złożenie w terminie 3 miesięcy od ukończenia przez pracownika młodocianego nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy wniosku wraz z:
  • kopiami dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe i przygotowanie pedagogiczne instruktora praktycznej nauki zawodu,
  • kopii umów o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego,
  • dyplomu, świadectwa lub zaświadczenia potwierdzającego zdanie egzaminu przed komisją Izby Rzemieślniczej lub OKE przez pracownika młodocianego.

Wybór komisji egzaminacyjnej przez pracownika młodocianego nie ma wpływu na otrzymanie dofinansowania kosztów kształcenia pracodawcy oraz wypłatę refundacji wynagrodzeń pracowników młodocianych.