Kontakt

Powiatowy Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców w Wieliczce
32-020 Wieliczka ul. Limanowskiego 11
tel./fax: (12) 278-42-41
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
Nr konta: 71 8591 0007 0070 0023 9758 0003

Zaloguj się

Dołącz do nas

Galeria (losowe zdj.)

Nauka zawodu w rzemośle

Umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego: 
Informujemy, że od 01.07.2014r. można spisywać umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego.

Udzielana refundacja kwartalna na umowy , które pracodawca zawrze od lipca tego roku będzie pomocą de minimis, co będzie związane z otrzymywaniem zaświadczeń o wysokości uzyskanej pomocy. Prosimy o zbieranie wszystkich zaświadczeń.

W celu spisania umowy o naukę zawodu konieczne jest dostarczenie kserokopii następujących dokumentów:

- świadectwo z gimnazjum,

- zaświadczenie lekarskie o zdolności do pracy w danym zawodzie,

- odpis skróconego aktu urodzenia,

- pesel ucznia,

- dokładny adres zamieszkania ucznia,

- adres szkoły w której odbywać się będzie teoretyczna nauka zawodu.

Prosimy o składanie powyższych dokumentów . Do podpisu umowy zapraszamy rodzica, ucznia i pracodawcę.

Wykaz zawodów rzemieślniczych - Klasyfikacja zawodów i specjalności dla rynku pracy - stan prawny lipiec 2010r.
 

Związek Rzemiosła Polskiego - Zespół Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej

opublikował tabelę pt .

„WYKAZ ZAWODÓW RZEMIEŚLNICZYCH „

Tabela zawiera zestawienie zawodów odpowiadających danemu rodzajowi rzemiosła,

w których izby rzemieślnicze mogą powołać komisje egzaminacyjne i w których może być prowadzone przygotowanie zawodowe, zarówno pracowników młodocianych, jak też osób dorosłych (z wyłączeniem zawodów nie przewidzianych do kształcenia w zasadniczej szkole zawodowej).

Zawody zostały opatrzone nowymi kodami na podstawie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz.U. Nr 82, poz. 537), które weszło w życie z dniem 1 lipca 2010 r.

W tabeli w pozycjach od nr 116 do nr 123 podano nowe zawody, wprowadzone do klasyfikacji w efekcie wniosków zgłoszonych przez przedstawicieli środowiska rzemieślniczego i opracowanych przez Związek Rzemiosła Polskiego. W zawodach tych będzie możliwość zatrudniania w celu przygotowania zawodowego zarówno osób młodocianych, jak i dorosłych oraz przeprowadzania czeladniczych i mistrzowskich egzaminów po opracowaniu niezbędnych standardów wymagań egzaminacyjnych

(art.3, ust.3a ustawy o rzemiośle oraz par.2, pkt.1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie przeprowadzania egzaminów na tytuły czeladnika i mistrza w zawodzie, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych).

W wersji elektronicznej opublikowano do wykorzystania pełne zestawienie zawodów z dotychczasowej i nowej klasyfikacji – materiał przygotowany w resorcie pracy ma charakter pomocniczo-informacyjny, w związku z zmianami polegającymi na innym nazwaniu niektórych zawodów oraz przeniesieniu niektórych z nich do innej grupy zawodów.

- Klasyfikacja zawodów i specjalności dla rynku pracy

- stan prawny lipiec 2010 r."

Około 90% zawodów rzemieślniczych otrzymało nowy, sześciocyfrowy kod. Oznacza to dla organizacji rzemiosła konieczność uaktualnienia dokumentów stosowanych w procesie:

a) zawierania umów o pracę w celu przygotowania zawodowego (osoby dorosłe i młodociani pracownicy),

b) powoływania komisji egzaminacyjnych

c) przeprowadzania egzaminów czeladniczych i mistrzowskich ( zmieniono nazwę zawodu – „wizażystka/stylistka")

 
 
 
 
Nauka zawodu
 
Małe i średnie zakłady rzemieślnicze obok działalności gospodarczej tradycyjnie zajmują się szkoleniem uczniów. Nauka zawodu składa się z dwóch integralnych, równolegle realizowanych części; praktycznej zorganizowanej w zakładzie rzemieślniczym i teoretycznej zorganizowanej w szkole zawodowej lub na kursach dokształcających. Podstawą organizacji nauki jest umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego, podpisywana pomiędzy pracodawcą – rzemieślnikiem, uczniem - młodocianym pracownikiem, a rodzicem lub opiekunem.
Podstawowym aktem prawnym regulującym sprawy zatrudnienia pracowników młodocianych jest ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (zasadniczo znowelizowana w 1996 r.), zawierająca Dział IX w całości poświęcony kwestiom młodocianych pracowników. Szczegółowe przepisy odnoszące się do zasad odbywania przygotowania zawodowego ustala rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagrodzenia (Dz. U. z 27.11.2002 Nr 197, poz. 1663).

Cel nauki zawodu
Celem nauki zawodu jest opanowanie przez ucznia – młodocianego pracownika umiejętności praktycznych i teoretycznych w zawodzie i potwierdzenie ich dowodem kwalifikacji zawodowych w drodze przystąpienia do egzaminu czeladniczego. Egzaminy czeladnicze przeprowadzają komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych.

Warunki zatrudnienia ucznia
Młody człowiek zamierzający podjąć naukę zawodu w zakładzie rzemieślniczym musi spełnić następujące warunki: ukończony 16 rok życia, ukończone gimnazjum, dobre warunki fizyczne i stan zdrowia pozwalający na podjęcie nauki zawodu, a następnie pracy.
Na naukę zawodu mogą być przyjęci młodociani pracownicy w przedziale wiekowym od 16 do 18 lat.

Uprawnienia do szkolenia uczniów
Zajęcia praktyczne z młodocianymi pracownikami mogą prowadzić pracodawcy lub zatrudnieni pracownicy posiadający kwalifikacje zawodowe i pedagogiczne (uzyskanie statusu instruktora praktycznej nauki zawodu).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu                        (Dz. U. Nr. 113, poz. 988, zm. W 2003 r. Nr 197, poz. 1875) określa kwalifikacje zawodowe i przygotowanie pedagogiczne wymagane od instruktorów praktycznej nauki zawodu.

Umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego
Przepisy prawne ustalają, jakie elementy musi zawierać umowa o pracę z młodocianym tj.
rodzaj przygotowania zawodowego: nauka zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy, czas trwania nauki zawodu, miejsce odbywania przygotowania zawodowego, sposób realizacji obowiązku szkolnego, wysokość miesięcznego wynagrodzenia.
Strony umowy powinny ustalić także:  czy umowa o pracę zawarta na czas nieokreślony czy też określony,                  sposób ponoszenia kosztów dokształcania teoretycznego młodocianego, a także rodzaj kwalifikacji zawodowych                 i pedagogicznych osoby szkolącej.

Okres nauki zawodu
Nauka zawodu trwa nie mniej niż 24 miesiące i nie więcej niż 36 m-cy (2 lub 3 lata).  W wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach na wniosek ucznia – młodocianego pracownika i za zgodą rzemieślnika szkolącego – izba rzemieślnicza może skrócić lub przedłużyć okres nauki zawodu.

Wynagrodzenie ucznia
Młodocianemu pracownikowi przysługuje prawo do wynagrodzenia za pracę.
Wysokość miesięcznego wynagrodzenia jest zróżnicowana i w zależności od roku nauki wynosi 4%, 5%, 6% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale (ogłasza prezes GUS).

Refundacja
Pracodawca zatrudniający uczniów może wystąpić z wnioskiem do OHP o zawarcie umowy o refundację wynagrodzeń wypłaconych młodocianym oraz składek na ubezpieczenia społeczne, jeżeli spełnia warunki określone    w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 19. 12. 2008 r. (Dz. U. Nr 235, poz. 1601).

Dofinansowanie
O zawarciu umowy o naukę zawodu, pracodawca zawiadamia wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego  ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego, a w przypadku pracodawcy będącego rzemieślnikiem – również izbę rzemieślniczą właściwą ze względu na siedzibę rzemieślnika.
Dofinansowanie z budżetu państwa kosztów kształcenia młodocianych pracowników odbywa się w ramach dotacji celowej na zadania własne.
Dofinansowanie przyznaje wójt (burmistrz, prezydent miasta) w drodze decyzji, po stwierdzeniu spełnienia trzech warunków koniecznych.
Dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy od ukończenia                      przez młodocianego pracownika nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy.
W Powiatowym Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Wieliczce jest zrzeszonych 80 pracodawców, którzy mogą zatrudnić pracowników w celu przygotowania zawodowego, co daje dobrą perspektywę dla przyszłości lokalnego rynku pracy i dla młodzieży wybierającej zawód, którego mogą się uczyć w środowisku swojego miejsca zamieszkania.