Zaloguj się

Dołącz do nas

Galeria (losowe zdj.)

O projekcie

 

 belka 82-MRPO

Projekt AKTYWNE PERSPEKTYWY: PRACA – ROZWÓJ – MOŻLIWOŚCI realizowany przez Powiatowy Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców w Wieliczce i Firmę Szkoleniową  MAESTRA.

CEL PROJEKTU
Celem głównym projektu jest aktywizacja zawodowa 60 osób, 39 kobiet i 21 mężczyzn zamieszkujących Województwo Małopolskie, w wieku 30 lat i więcej, pozostających bez pracy – bezrobotnych i biernych zawodowo należących do co najmniej jednej z grup: osoby powyżej 50 roku życia, osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niepełnosprawnościami, osoby o niskich kwalifikacjach, kobiety poprzez zapewnienie indywidualnego i kompleksowego wsparcia w formie zaawansowanej diagnozy potrzeb, pośrednictwa pracy, szkoleń, potwierdzania kwalifikacji, staży, oraz instrumentów akcentujących podmiotowy i czynny udział uczestników projektu w realizacji własnej ścieżki wsparcia. Projekt realizowany jest w okresie 01.07.2016 - 30.06.2017. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.
Realizacja projektu przełoży się bezpośrednio na zwiększenie możliwości zatrudnienia i utrzymania pracy przez osoby stanowiące grupę docelową dzięki dostarczeniu im wiedzy, kompetencji, kwalifikacji i uzyskaniu przez nie doświadczenia zawodowego, co z kolei wpłynie na zwiększenie ich atrakcyjności zawodowej na rynku pracy.

DLA KOGO?
Kobiety i mężczyźni w wieku 30 lat i więcej, nie pracujący: bezrobotni i bierni zawodowo. Zakwalifikowani do udziału w projekcie będą osoby należące co najmniej do jednej grup

  • Osoby powyżej 50 roku życia,
  • Osoby długotrwale bezrobotne ( konieczne zaświadczenie właściwego urzędu pracy)
  • Osoby z niepełnosprawnościami ( konieczne prawomocne orzeczenie o niepełnosprawności i/lub orzeczenie o stanie zdrowia lub opinia w przypadku osób ze stwierdzonymi zaburzeniami psychicznymi)
  • Osoby o niskich kwalifikacjach ( tj. osoby posiadające wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie czyli maksymalnie liceum ogólnokształcące, liceum profilowane, technikum, uzupełniające liceum)
  • Kobiety

Dodatkowym warunkiem kwalifikacji uczestnika jest fakt zamieszkiwania na terenie woj. małopolskiego.

CO?
I. ŚCIEŻKA OBOWIĄZKOWA


1. Identyfikacja potrzeb uczestnika – indywidualne spotkania uczestnika projektu z doradcą klienta, których celem będzie identyfikacja potrzeb uczestnika i opracowanie we współpracy z nim Indywidualnego Planu Działania (IPD).


2. Pośrednictwo pracy – indywidualne spotkania z pośrednikiem pracy, których celem będzie realizacja własnej ścieżki dojścia do zatrudnienia, m.in. poprzez aktywizacje uczestnika, mobilizację i naukę poszukiwania informacji o ofertach, o pracodawcach i o branży, w której uczestnik projektu chce znaleźć pracę.


II. POZOSTAŁE FORMY WSPARCIA ( min. 2 formy dla każdego uczestnika)

1. Wsparcie psychologiczne i/lub wsparcie trenera zatrudnienia wspieranego – indywidualne spotkania, których celem będzie pomoc w powrocie na rynek pracy dzięki zmianie zachowania i praca nad wieloma aspektami życia.


2. Szkolenia - dostosowane do potrzeb i luk kompetencyjnych. Będą kończyć się egzaminem i uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego uzyskane kwalifikacje lub uzyskaniem uprawnień do wykonywania zawodu unormowanych w rozporządzeniu właściwego ministra, lub egzaminem wewnętrznym i wydaniem zaświadczenia potwierdzającego nabyte kompetencje.


3. Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy (APP) – które pozwolą uczestnikom projektu nabyć kompetencje do samodzielnego i skutecznego poszukiwania pracy i tym samym wzmocnić ich udział ich udział w realizację swojej ścieżki dojścia do zatrudnienia.

4. Staże i praktyki zawodowe – których celem będzie zdobycie odpowiedniego doświadczenia zawodowego i wyposażenie uczestników w praktyczne umiejętności, co wpłynie na zwiększenie ich atrakcyjności na rynku pracy i zwiększenie szansy na zatrudnienie. Wymiar stażu/ praktyki finansowany w ramach projektu wynosi ok 5 miesięcy, stypendium stażowe w wysokości 1850 miesięcznie

5. Poradnictwo z zakresu opieki nad osobą zależną – tj. spotkania grupowe, których celem jest udzielenie porady w zakresie opieki nad dzieckiem do lat 6 i/lub np. osobą starszą wymagającą opieki.

Uczestnicy projektu mają nieodpłatnie zapewnione odpowiednie warunki i materiały adekwatne do realizowanego wsparcia, w tym przede wszystkim:
a) materiały szkoleniowe i wyżywienie podczas zajęć,
b) możliwość uzyskania stypendium szkoleniowego za udział w szkoleniach,
d)  zwrot kosztów dojazdu na szkolenia odbywające się poza miejscem zamieszkania uczestnika,
e) szkolenia BHP w chwili przyjmowania na staż,
f) refundacja kosztów opieki nad osobą zależną (osoba starsza, dziecko uczestnika) podczas szkoleń i staży.