Zaloguj się

Dołącz do nas

Galeria (losowe zdj.)

O projekcie

fe nastrone

 

Projekt „NOWE SZANSE - NOWY START” jest realizowany przez Powiatowy Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców w Wieliczce i Firmę Szkoleniową  MAESTRA.

CEL PROJEKTU
Celem głównym projektu jest aktywizacja zawodowo-edukacyjna 150 osób młodych biernych zawodowo, w tym 99 kobiet i 51 mężczyzn, w wieku 15-29 lat, zamieszkujących Województwo Małopolskie, którzy nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET) poprzez zapewnienie indywidualnego i kompleksowego wsparcia w formie zaawansowanej diagnozy potrzeb, pośrednictwa pracy, szkoleń, potwierdzania kwalifikacji, staży, oraz instrumentów akcentujących podmiotowy i czynny udział uczestników projektu w realizacji własnej ścieżki wsparcia. Projekt realizowany jest w okresie 01.05.2016 - 31.10.2017. Wartość projektu: 2 072 271,40 zł, w tym 1 904 210, 19 zł wkładu Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
Realizacja projektu przełoży się bezpośrednio na zwiększenie możliwości zatrudnienia uczestników projektu dzięki dostarczeniu  wiedzy, kompetencji, kwalifikacji i uzyskaniu doświadczenia zawodowego przez uczestników projektu, tym samym przyczyni się do realizacji celu szczegółowego PO WER.

DLA KOGO?
Kobiety i mężczyźni w wieku 15-29 lat, nie pracujący, nie uczący się i nie szkolący, zamieszkujący na terenie woj. małopolskiego. Do projektu przyjmowane będą osoby bierne zawodowo, tj. takie, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej (tzn. nie pracują i nie są bezrobotne) należące do kategorii NEET. Co najmniej 50% uczestników projektu zamieszkuje obszary wiejskie położone poza ZIT. Grupy docelowej nie będą stanowić osoby, dla których dedykowane jest wsparcie w ramach Poddziałania 1.3.1 POWER.
Za osobę z kategorii NEET uznaje się osobę młodą w wieku 15-29 lat, która spełnia łącznie trzy warunki, czyli nie pracuje (tj. jest bezrobotna lub bierna zawodowo), nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym) ani nie szkoli (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy.

CO?
I. Ścieżka obowiązkowa dla wszystkich uczestników (150 osób):
1. Doradztwo zawodowe: indywidualna identyfikacja potrzeb i diagnoza możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy. W ramach spotkań opracowanie indywidualnego planu działania.
2. Pośrednictwo pracy, mające charakter ciągły, towarzyszące nieodłącznie każdej formie aktywizacji uczestnika projektu.
II. Wsparcie fakultatywne (do wyboru dla uczestnika w zależności od wyników diagnozy i predyspozycji osobistych). W ramach wsparcia fakultatywnego są następujące formy:
1. Pomoc trenera zatrudnienia wspieranego – dla 36 osób.
2. Szkolenia zawodowe zakończone egzaminem i uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego nabyte kwalifikacje oraz szkolenia zwiększające kompetencje – dla 100-130 os.
3. Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy – dla 75 osób.
4. Organizacja egzaminów potwierdzających posiadane kwalifikacje, np. egzaminy czeladnicze – dla 110 osób.
5. Staże u pracodawców w wymiarze 6 miesięcy – dla 82 osób.

 

Uczestnicy projektu mają nieodpłatnie zapewnione odpowiednie warunki i materiały adekwatne do realizowanego wsparcia, w tym przede wszystkim:
a) materiały szkoleniowe i wyżywienie podczas zajęć,
b) możliwość uzyskania stypendium szkoleniowego za udział w szkoleniach,
c) dodatek aktywizacyjny dla 25 uczestników za znalezienie zatrudnienia,
d)  zwrot kosztów dojazdu na szkolenia odbywające się poza miejscem zamieszkania uczestnika,
e) badania lekarskie w chwili przyjmowania na staż,
f) refundacja kosztów opieki nad osobą zależną (osoba starsza, dziecko uczestnika) podczas szkoleń i staży.